PODMIENKY POUŽÍVANIA


1. POUŽÍVANÍM

a /alebo návštevou tejto webovej stránky (vrátane obsahu a služieb dostupných prostredníctvom mlady-uspesny.sk doménové meno, mlady-uspesny.sk webová stránka), prejavujete váš súhlas s týmito Podmienkami používania (ďalej len „Podmienky“), ktoré sú zverejnené na http://www.mlady-uspesny.sk/podmienky-pouzivania/. Ak nesúhlasíte s niektorou z týchto podmienok, potom prosím nepoužívajte webové stránky www.mlady-uspesny.sk.

2. WWW.MLADY-USPESNY.SK

Tieto podmienky služby sa vzťahujú na všetkých používateľov webovej stránky prevádzkovateľa, vrátane užívateľov, ktorí sú tiež prispievatelia textov, obrázkov, audio, video a interaktívneho obsahu, informácií a iných materiálov alebo služieb na týchto stránkach. Webová stránka prevádzkovateľa  môže obsahovať odkazy na webové stránky tretích strán, ktoré nie sú vlastnené alebo kontrolované prevádzkovateľom. Prevádzkovateľ nemá pod kontrolou, a nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah, politiku alebo praktiky s akoukoľvek treťou stranou stránky. Okrem toho, prevádzkovateľ nebude a nemôže cenzúrovať alebo editovať obsah každej tretej strany na stránkach. Používaním webových stránok prevádzkovateľa vyjadrujete jednoznačný súhlas o sprostení všetkých záväzkov prevádzkovateľa, ktoré by vznikli alebo vyplynuli tretím stranám z používania stránok. Preto vám odporúčame vziať na vedomie, keď opustíte www.mlady-uspesny.sk internetovú stránku, prečítať si podmienky a ochranu súkromia každých iných internetových stránok, ktoré navštívite.

3. INTERNETOVÁ PREZENTÁCIA – PRÍSTUP

A.) Prevádzkovateľ Vám týmto udeľuje súhlas s používaním týchto stránok, tak ako sú stanovené v týchto Podmienkach a za predpokladu, že bez ohľadu na vyššie, súhlasíte s tým, že nebudete používať naše stránky pre niektorú z nasledujúcich skutočností:
1. Hanobiť, zneužívať, obťažovať, ohrozovať alebo inak porušovať zákonné práva ostatných;

2. Propagovať násilie a otvorene alebo skrytou formou podnecovať nenávisť na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine;

3. Propagovať vojnu alebo opisovať kruté alebo inak neľudské konanie spôsobom, ktorý je ich nevhodným zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním;

4. Otvorene alebo skrytou formou propagovať alkohol, alkoholizmus, fajčenie, užívanie omamných látok, jedov a prekurzorov alebo zľahčovať následky užívania uvedených látok;

5. Používať vulgarizmy, slovné spojenia alebo iné slovné alebo znakové výrazy, ktorých priamy alebo nepriamy význam je v rozpore so všeobecne akceptovateľnou spoločenskou morálkou a etikou;

6. Odosielať príspevky, obrázky s erotickým obsahom;

7. Propagovať detskú pornografiu;

8. Otvorene alebo skrytou formou propagovať politickú stranu alebo jej predstaviteľov;

9. Propagovať lieky, ktorých výdaj je viazaný na lekársky predpis a veterinárny lekársky predpis, ktoré obsahujú omamné látky a psychotropné látky, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, a ktoré sa   uhrádzajú na základe zdravotného poistenia podľa osobitného predpisu a liekov neregistrovaných v Slovenskej republike, v ktorých je zmienka o účinkoch liekov na liečenie tuberkulózy, prenosných pohlavných chorôb, závažných infekčných chorôb, nádorových chorôb, chronickej nespavosti, chorôb porúch metabolizmu a psychických chorôb;

10. Otvorene alebo skrytou formou propagovať zbrane a strelivo, resp. akýmkoľvek spôsobom zbrane a strelivo opisovať;

11. Propagovať a uskutočňovať akúkoľvek ďalšiu formu konania, ktoré je v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky;

12. Uvádzať nepravdivé, neoverené, zavádzajúce alebo klamlivé správy o treťom subjekte, resp. najmä v prípade, ak takéto informácie o ňom môžu spôsobiť inému subjektu prospech;

13. Obchádzať vyššie uvedené zákazy.

14. Publikovať, odosielať, stiahovať súbory, elektronickou poštou (e-mailom), distribuovať alebo šíriť (súhrnne „prenášať“) s akýmkoľvek nevhodným, znevažujúcim, ohováračským, rušivým, obscénnym, neslušným, alebo protiprávnym obsahom;

15. Prenášať súbory, e-maily a ďalšie, ktoré obsahujú vírusy, poškodené súbory alebo akýkoľvek iný podobný software či programy, ktoré môžu poškodiť alebo negatívne ovplyvniť fungovanie iného počítača, stránky prevádzkovateľa, akýkoľvek softvér alebo hardvér, alebo telekomunikačné zariadenia;

16. Propagovať alebo ponúkať na predaj tovar alebo služby, pre akékoľvek komerčné účely, bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa;

17. Rozširovať prieskumy, súťaže, pyramídové hry, alebo schémy, nevyžiadanú elektronickú poštu (spamy), nevyžiadanú reklamu a propagačné materiály, alebo reťazové listy;

18. Sťahovať alebo šíriť akékoľvek súbory, ktoré poznáte, alebo sú vám známe, ktoré boli získané nelegálnym spôsobom;

19. Falzifikovať alebo zmazať právne alebo iné informácie patriace autorom, alebo ochránené známky alebo označenie pôvodu alebo zdroja softvéru alebo iných materiálov;

20. Obmedzovať alebo potláčať akýchkoľvek iných užívateľov od používania v rámci našich stránok www.mlady-uspesny.sk;

21. Zhromažďovať alebo ukladať osobné informácie o iných konečných užívateľoch;

22. Porušovať alebo znefunčniť webové stránky, servery či siete prevádzkovateľa;

23. Predstierať zástupcu prevádzkovateľa v akejkoľvek osobe alebo orgánu, alebo nepravdivo informovať alebo inak skresľovať Vaše spojenie s fyzickou alebo právnickou osobou;

24. Predstierať vedúceho pracovníka prevádzkovateľa alebo manipulovať s identifikátormi alebo inými údajmi, aby sa zamaskoval pôvod akéhokoľvek obsahu prenášaného prostredníctvom stránok prevádzkovateľa alebo manipulovať svoju prítomnosť na jeho stránkach;

25.Vykonať akékoľvek činnosti, ktoré spôsobia neuvážené alebo neúmerne veľké zaťaženie infraštruktúry webových stránok prevádzkovateľa;

26.Zúčastniť sa akejkoľvek nezákonnej činnosti.

VYJADRUJEM SÚHLAS S TÝMITO PODMIENKAMI.

Ak si vyberiete užívateľské meno, ktoré je podľa uváženia prevádzkovateľa obscénne, neslušné, vulgárne alebo ktoré by inak mohlo vyvolať verejné pohoršenie, zneuctenie, alebo zosmiešnenie, prevádzkovateľ si vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upozornenia automaticky zmeniť vaše užívateľské meno, zmazať Vaše príspevky na našich stránkach, odoprieť prístup na naše stránky, alebo akúkoľvek kombináciu týchto opatrení.

Táto technológia a softvér webových stránok a služieb je vo vlastníctve prevádzkovateľa www.mlady-uspesny.sk, jeho pobočiek a jeho partnerov. Súhlasíte, že nebudete kopírovať, meniť, prenajímať, požičiavať, predávať, prenášať, distribuovať, poskytovať, alebo inak prenášať akékoľvek právo na technológiu alebo softvér stránok alebo služieb prevádzkovateľa. Súhlasíte, že nebudete meniť softvér na týchto stránkach akýmkoľvek spôsobom alebo formou, alebo používať upravené verzie tohto softvéru, vrátane (bez obmedzenia) za účelom získania neoprávneného prístupu k stránkam prevádzkovateľa.

B.) Pre účely prístupu k niektorým prvkom webových stránok, si budete musieť vytvoriť účet (registrácia). Registrácia nie je povinná. Neregistrovaní užívatelia majú možnosť využívať mnohé služby podľa aktuálnej ponuky. Registrovaní užívatelia získavajú prístup k rozšírenej ponuke služieb a informácií. Pri registrácii ste povinný uvádzať pravdivé údaje v súlade so skutočnosťou. Ak sa informácie Vami uvádzané dodatočne preukážu ako nepravdivé alebo vznikne odôvodnená pochybnosť o ich pravdivosti, prevádzkovateľ je oprávnený registráciu zrušiť alebo dočasne obmedziť. Ďalej prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadnu priamu ani nepriamu škodu, ktorá Vám môže vzniknúť v dôsledku zrušenia alebo obmedzenia registrácie. Ste výhradne zodpovedný za činnosti, ktoré sa objavujú na Vašom účte, a musíte zachovať svoj účet a heslo bezpečné. Neodkladne oznámte prevádzkovateľovi akékoľvek porušenie bezpečnosti alebo neoprávné použitie Vášho účtu. Ste si plne vedomý, že neúspešné odhlásenie z Vášho účtu pri ukončení využívania stránky môže viesť k neoprávnenému použitiu Vášho účtu. Prevádzkovateľ neberie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek straty alebo poškodenia, ktoré môžu byť spôsobené s neoprávneným využívaním Vášho účtu. Hoci prevádzkovateľ nebude zodpovedať za Vaše straty spôsobené akýmkoľvek neoprávneným použitím svojho účtu, Vy môže byť zodpovedný za straty spôsobené prevádzkovateľovi, alebo iné konsekvencie vyplývajúce z takéhoto neoprávneného použitia. Pri registrácii poskytujete prevádzkovateľovi údaje, súkromné údaje vrátane osobných údajov podľa ustanoveni zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len “osobné údaje” a “zákon o ochrane osobných údajov”), za účelom poskytovania služieb používateľovi na serveroch, sprístupňovania týchto údajov ostatným používateľom serverov a evidenciu na dobu neurčitú a zároveň súhlasíte, aby prevádzkovateľ tieto údaje spracovával a nakladal s nimi v súlade s ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov, ak ide o osobné údaje. Registráciu môžete zrušiť. Po zrušení registrácie má prevádzkovateľ právo udržiavať informácie Vami zadané na server po neobmedzene dlhú dobu (ide najmä o IP adresu počítača a časy prístupov (Logy) používateľa a iné). Po zrušení registrácie zároveň na serveri zostávajú aj všetky Vaše príspevky, ktoré boli a sú verejne prístupné (ako napríklad príspevky v diskusných fórach, články a ďalšie) ako aj súkromné príspevky, resp. Vaša korešpondencia s ostatnými používateľmi, ktorých registrácia nebola zrušená.

C. Súhlasíte, že nebudete používať alebo spúšťať akýkoľvek automatizovaný systém, vrátane, bez obmedzenia, „robotov“, „pavúkov“, „offline čitateľov“, atď, ktoré pristupujú k webovým stránkam takým spôsobom, že posielajú žiadosi viacerých správ na servery prevádzkovateľa v určitom časovom období pomocou konvenčných on-line webových prehľadávačov, alebo iným spôsobom. Súhlasíte, že nebudete zhromažďovať, kopírovať žiadne osobné údaje, vrátane názvov účtov, z internetových stránok, ani na použitie komunikačných systémov, ktoré poskytuje webová stránka pre akékoľvek komerčné účely akvizície. Súhlasíte, že nebudete využívať, žiadať, alebo iným spôsobom navádzať užívateľov webových stránok prevádzkovateľa pre Vaše komerčné účely alebo pre komerčné účely tretích strán.

4. PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

Obsah na webových stránkach prevádzkovateľa, okrem všetkých podaní užívateľa (ako je definované nižšie), vrátane a bez obmedzenia, text, software, skripty, grafika, fotografie, zvuky, hudba, video, interaktívne prvky a podobne (ďalej len „obsah“) a obchodné známky, servisné známky a logá v ňom obsiahnuté ( „značky“), sú vlastnené alebo licencované prevádzkovateľom, sú predmetom autorských práv a iných práv duševného vlastníctva v rámci Slovenskej republiky a zahraničnými právnymi predpismi a medzinárodnými dohovormi. Obsah na týchto stránkach je poskytovaný pre vašu informáciu a iba osobné použitie, tento nesmie byť použitý, kopírovaný, reprodukovaný, distribuovaný, vysielaný, zobrazený, predaný, licencovaný, alebo inak využitý pre iné účely bez predchádzajúceho písomného súhlasu príslušných vlastníkov. Prevádzkovateľ si vyhradzuje všetky práva, ktoré nie sú výslovne udelené, a to na internetových stránkach a ich obsahu. Súhlasíte s tým, že sa nebudete podieľať na šírení, kopírovaní, alebo distribúcii akéhokoľvek obsahu, okrem výslovného písomného povolenia prevádzkovateľa stránok pre akékoľvek komerčné účely. Ak si stiahnete alebo vytlačíte súbory, kópie obsahu pre osobnú potrebu, je potrebné rešpektovať všetky autorské práva a iné majetkové práva v ňom obsiahnutých. Súhlasíte neobchádzať, zakazovať alebo inak zasahovať do bezpečnostných prvkov na webových stránkach prevádzkovateľa, alebo realizovať akékoľvek aktivity, ktoré zakazujú používanie alebo šírenie akéhokoľvek obsahu alebo presadiť obmedzenia pre použitie stránok www.mlady-uspesny.sk alebo ich obsahu.

5. PODANIE UŽÍVATEĽA

A. Webové stránky prevádzkovateľa môžu teraz alebo v budúcnosti umožniť predkladanie textov, obrázkov, audio a video súborov, interaktívnych alebo iných správ predložených Vami aj ostatnými používateľmi (ďalej iba“podanie užívateľa“) a na hosťovaní, zdieľaní a / alebo zverejňovaní takýchto podaní užívateľa. Týmto sa rozumie, že toto podanie užívateľa je už zverejnené a prevádzkovateľ nezaručuje žiadne tajomstvo, pokiaľ ide o akékoľvek informácie.

B. Za svoje vlastné užívateľské informácie a dôsledky ich vysielania alebo zverejnenia je zodpovedný sám autor. V súvislosti s podaním užívateľa sa utvrďte, že predkladané informácie, texty, obrázky a iné sú vlastné alebo majú potrebné licencie, práva, súhlasy a povolenia na používanie od autorov, resp. vlastníkov ochranných známok, a povoľujete na www.mlady-uspesny.sk využiť všetky patenty, ochranné známky, obchodné tajomstvo, autorské právo alebo iné vlastnícke práva a umožniť ich začlenenie a využívanie spôsobom vhodným pre prípravu týchto webových stránok podľa týchto Podmienok.

C. V súvislosti s tým si prevádzkovateľ vyhradzuje právo odstrániť obsah a podanie uživateľa bez predchádzajúceho upozornenia. Prevádzkovateľ si taktiež vyhradzuje právo rozhodnúť, či obsah alebo podanie užívateľa je vhodné a spĺňa tieto podmienky služby, porušovanie autorských práv a porušovanie práva duševného vlastníctva, ako sú napríklad, ale nielen to, pornografia, obscénne alebo hanlivé materiály, alebo materiály nadmernej dĺžky alebo rozsahu. Prevádzkovateľ môže odvolať takéto podanie užívateľa a / alebo ukončiť prístup užívateľa odstráni taký materiál, ktorý porušuje tieto podmienky služby, kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia na základe vlastného uváženia.

D. Ďalej beriete na vedomie, že prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za presnosť, užitočnosť, bezpečnosť, alebo práva duševného vlastníctva alebo ktoré sa týkajú podania užívateľa.

6. VZDANIE SA ZÁRUK

Súhlasíte s tým, že používate internetové stránky prevádzovateľa na vlastné riziko v celom jej rozsahu. Prevádzkovateľ odmieta všetky záruky, vyjadrené alebo nevyjadrené, v spojení s webovými stránkami a Vašim používaním. Prevádzkovateľ neposkytuje žiadne záruky ani vyhlásenia týkajúce sa presnosti a úplnosti obsahu  alebo obsahu každej stránky odkazujúcu sa na týchto stránkach a NEPREBERÁ ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ALEBO ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÉKOĽVEK chyby, chyby alebo nepresnosti obsahu, zranenia, a /alebo poškodenia majetku, alebo škody iného druhu , ZA AKÉKOĽVEK PRIAME, NEPRIAME, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNE, TRESTNÉ ALEBO NÁSLEDNÉ škody, vzniknuté prístupom k webovej stránke prevádzkovateľa, neoprávnenom prístupe alebo použitia našich zabezpečených serverov A / ALEBO všetky osobné údaje a / alebo finančné informácie uložené v ňom, prerušenie alebo ukončenie prenosu z našich stránok, akékoľvek chyby, vírusy, trójske kone, alebo podobné, ktoré môžu byť prenesené až prostredníctvom našich stránok alebo akoukoľvek treťou stranou, a / alebo akékoľvek chyby alebo opomenutia v akomkoľvek rozsahu alebo za akékoľvek straty alebo poškodenia akéhokoľvek druhu, ktoré vznikli ako výsledok použitia akéhokoľvek obsahu publikovaného, zasielaného e-mailom, prenášaného, alebo inak sprístupneného PROSTREDNÍCTVOM webových stránok prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ NEZARUČUJE, schválenie, záruku alebo prevzatie zodpovednosti za akýkoľvek výrobok alebo službu predávanú, alebo PONÚKANÚ treťou osobou PROSTREDNÍCTVOM internetových stránkok prevádzkovateľa alebo prostredníctvom akéhokoľvek hypertextového odkazu webových stránok alebo prostredníctvom AKÉHOKOĽVEK BANNERU alebo iným spôsobom, či formou reklamy. Prevádzkovateľ prehlasuje, že sa vzdáva akéhokoľvek spôsobu, či úlohy sledovať akékoľvek transakcie MEDZI VAMI A TRETÍMI STRANAMI, t.j. poskytovateľmi tovarov alebo služieb.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek podľa vlastného uváženia zmeniť  podmienky a rozsah služieb poskytovaných na mlady-uspesny.sk.  Zmena je platná a účinná a pre užívateľa záväzná dňom zverejnenia na webovej stránke www.mlady-uspesny.sk. Užívateľ je povinný pravidelne sa oboznamovať so zmenami Podmienok.

Vytlačiť Vytlačiť pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk FavoriteLoadingPridaj článok do obľúbených

Komentáre

Nie je možné pridávať komentáre