Aký matematik je Boh ?

Napísal  
Zaradené pod DŽENTLMEN, Spiritualita

Ateisti i teológovia sa mnohokrát pokúšali v rôznych obdobiach spochybniť autentickosť Biblie. Nikto z nich však uspokojivo nevysvetlil matematickú pečať skrytú pod jej povrchom. Vyzerá to tak, že stránkami Biblie pohla božská ruka, aby ochránila falšovanie podobne, ako sa chránia papierové bankovky. Biblické číslovanie sa javí byť Božou vodotlačou autentickosti. Celoživotne sa výskumu tohto číslovania venoval Dr. Ivan Panin, rodák z najväčšej ateistickej krajiny na svete – Ruska. Narodil sa 12. decembra 1855. Ako mladý muž sa stal aktívnym nihilistom a bol spoluúčastníkom úkladov proti cárovi a jeho vláde. Bol matematickým géniom, ktorý zomrel ako Harvardský vedec a obyvateľ Spojených štátov v roku 1942. Panin emigroval z Ruska. Potom mnoho rokov študoval v Nemecku, až napokon odišiel do Spojených Štátov, kde sa stal výborným lektorom literárnej kritiky.

Panin bol známy ako pevný agnostik – tak dobre známy, že keď odhodil svoj agnosticizmus a prijal kresťanstvo, o jeho obrátení sa v novinách písalo veľkými titulkami.

Bolo to v roku 1890, keď Dr. Panin urobil objav matematickej štruktúry, ktorý zdôrazňuje slová gréckej Novej zmluvy. Náhodou čítal prvý verš Jánovho evanjelia v gréčtine: „Na počiatku bolo [„to“] Slovo a [„to“] Slovo bolo u [„toho“] Boha a [„to“] Slovo bolo Boh…“.

Dr. Panin sa zaujímal, prečo grécke slovo pre určitý člen („toho“), ktoré je pred „Boha“, je tam v prvom prípade ale v druhom nie. Keď skúmal spomínaný text, začal si uvedomovať vzájomný číselný vzťah. Toto bol prvý z jeho objavov, ktoré ho viedli k obráteniu. Časom Panin odhalil rozsiahly numerický kód.

Panin našiel tento dôkaz v najstarších a najpresnejších rukopisoch – starý hebrejský text a Westcottov a Hortov text.

V originálnych jazykoch Biblie, hlavne v hebrejčine a gréčtine, nie sú samostatné znaky pre číslice, ale písmená abecedy sa tiež používajú na označovanie číslic.

Numerická hodnota slova je určená súčtom všetkých jeho písmen. Zvláštnosťou bolo, že prvý sa začal hrať s číslami skrytými za textom práve Panin. Začali sa objavovať súslednosti a vzorce. Toto tak Panina vzrušilo, že vložil do snaživého bádania Biblie 50 rokov.

Tento zložitý systém číslovania je viditeľne i neviditeľne nasiaknutý v každej knihe Biblie, zdôrazňuje určité pasáže a ilustruje hlbšie významy v rozmeroch a pozadiach. 66 kníh v Biblii, 39 v Starom a 27 v Novom zákone boli napísané 33 rôznymi osobami.

Títo autori pochádzali z rôznych krajín sveta a mali odlišné zázemie. Mnoho z nich nemalo žiadne alebo len malé vzdelanie. Celá Biblia bola napísaná v období viac ako 1500 rokov so 400 ročným mlčaním mimo apokryfných kníh medzi Novou a Starou zmluvou. Biblické knihy sú nádherným záznamom, každá jedna sa zhoduje s ostatnými.

Dr. Panin hovorí, že podľa matematických zákonov by pravdepodobnosť presahovala miliardy, keby sme sa snažili rozumovo zdôvodniť, že Biblia je výsledkom práce človeka. Raz povedal: „Ak je ľudská logika aspoň trochu hodná nejakého povšimnutia, sme jednoducho prinútení dôjsť k záveru, že ak sú tieto fakty pravdivé, človek by niečo také nikdy nemohol vytvoriť.“

„Musíme pripustiť, že Moc – vyššia od človeka – viedla pisateľov takou cestou. Či si to uvedomovali alebo nie, inšpiroval ich k tomu veľký Boh.“

Biblia sama jasne vyhlasuje, že je doslovne Bohom vdýchnuté živé slovo Stvoriteľa. Slová „Tak hovorí Pán“ a „Boh povedal“ sa v celom Písme nachádzajú viac ako 2500 krát.

V 2. Timoteovi 3:16 sa píše: „Celé Písmo je od Boha vdýchnuté“. Potom, v 2. Petra 1:20-21 sa jasne píše: „Žiadne proroctvo Písma nedeje sa z vlastného rozlúštenia budúcnosti. Lebo nikdy nebolo proroctvo vynesené vôľou človeka, ale Svätým Duchom súc nesení hovorili svätí Boží ľudia.“

Vezmime si číslo sedem ako ilustráciu toho, ako tento „vzorec“ funguje. Sedem je najplodnejšie číslo matematických sérií, ktoré spájajú celé Písmo dokopy. Úplne prvý verš v Biblii: „Na počiatku Boh stvoril nebesia a zem“ (Gen 1:1), obsahuje viac ako 30 rôznych kombinácii čísla sedem.

Tento verš má sedem hebrejských slov, ktoré majú celkom 28 písmen (4 x 7). Numerická hodnota troch podstatných mien „Boh“, „nebesia“ a „zem“ dávajú celkový súčet 777. Akékoľvek trojdielne číslo vyjadruje kompletný, konečný alebo úplný význam.

Genealógia Ježiša, narodenie sa z panny a vzkriesenie sú tiež tvrdo zapečatené sedmičkami. Sedem sa ako číslo v Biblii nachádza 187 krát (čo je 41 x 7), fráza „sedem násobné“ sa nachádza 7 krát a „sedemdesiat“ sa nachádza 56 krát (7 x 8).

V Zjavení Jána svieti sedmička jasne: je tam sedem zlatých svietnikov, sedem listov siedmym zborom, kniha zapečatená siedmimi pečaťami, sedem anjelov stojacích pred Pánom so siedmimi trúbami, sedem hromov a sedem posledných pliag. V skutočnosti sa v Zjavení Jána vyskytuje číslo 7 viac ako 50 krát.

Je 21 starozmluvných pisateľov, ktorých mená sa v Biblii vyskytujú (3 x 7). Numerická hodnota ich mena je deliteľná siedmimi. Z týchto 21 je sedem vymenovaných v Novej zmluve: Mojžiš, Dávid, Izaijáš, Jeremijáš, Daniel, Hozeáš a Joel. Numerická hodnota týchto mien je 1554 (222 x 7). Dávidove meno sa v Biblii nachádza 1134 krát (162 x 7).

Božia pečať sa prelína stvorením, akoby bola vtkaná do samej tkaniny prírody.

Ľudské embryo sa vyvíja v presných periódach sedmičky čiže v 28 dňových fázach (4 x 7). Medicínska veda nám hovorí, že ľudské telo sa obnovuje bunka po bunke každých sedem rokov.

Je známe, že pulz bije pomalšie každých sedem dní, akoby to bolo spojené so siedmym dňom odpočinku vyhláseným v týždni stvorenia v Genesis. Boh sformoval človeka z prachu zeme (Gen 2:7); veda potvrdzuje, že ľudské telo sa skladá z tých istých 14 zložiek (2 x 7), ktoré môžete nájsť v bežnom prachu, ktorý si naberiete do dlane.

Svetlo slnka tvorí sedem odlišných farieb, ako ich vidíme v dúhe. V hudbe existuje sedem odlišných nôt, ktoré vrcholia v akorde alebo oktáve na začiatku novej sedmičky.

Takmer u všetkých zvierat je doba ťarchavosti deliteľná siedmimi. Sedem sa často vzťahuje na „Božiu pečať“ alebo číslo duchovnej dokonalosti.

Osmička je číslo nového života alebo „vzkriesenia“. Je to osobné číslo Ježiša Krista. Keď sčítame hodnoty písmen mena Ježiš v gréčtine, dostaneme 888. Ježiš bol nazvaný Kristom, numerické číslo tohto titulu je 1480 (185 x 8). Bol Spasiteľom, čo dáva hodnotu 1408 (2 x 8 x 88).

Ježiš je takisto Pán, čo je znovu násobok osmičiek, 800 (100 x 8). Mesiáš má numerickú hodnotu 656 (82 x 8). Ježiš sa nazval Synom človeka. Tento termín sa nachádza 88 krát a je to vyčíslené na 2960 (370 x 8).

Ježiš povedal: „Ja som Pravda“. Numerická hodnota „pravdy“ je 64 (8 x 8). Posledná kniha Biblie je Zjavenie Ježiša Krista, ktorá obsahuje presne 888 gréckych slov. Počas veľkej potopy sa zachránilo presne osem osôb. Boh urobil s Abrahámom zmluvu, že každé dieťa mužského pohlavia má byť obrezané na ôsmy deň svojho života.

Deviatka symbolizuje konečnosť alebo úplnosť. Deviatku nachádzame hneď v prvom verši Biblie: „Na počiatku Boh“ -, ktorý v hebrejčine znie B’rašit Elohim. Tento verš má numerickú hodnotu 999. Hneď nasledujúce tvrdenie „stvoril nebesia“ je tiež zapečatené 999-tkou.

Číslo deväť je obdarené určitou kvalitou, je to číslo konečnosti v sebe samom. Nielenže to je posledné jednomiestne číslo, ale ak ho vynásobíte akýmkoľvek číslom, súčet výsledných číslic je vždy 9. (2 x 9 = 18 a 1 + 8 = 9 atď.).

Je deväť základných darov Ducha Svätého, ktoré sú poskytnuté kresťanom (1 Kor 12:8-10). Je deväť základných ovocí Ducha Svätého, ktoré by mali byť v živote kresťana evidentné (Gal 5:22-23). Slová „Môj hnev“ majú numerickú hodnotu 999. Slovo Amen alebo „tak je“ má hodnotu 99 a objavuje sa 99 krát.

Na kríži Ježiš dokonal svoju prácu o deviatej hodine, keď povedal: „Je dokonané“. Vyliatie Jeho krvi bolo úplné. Učinil koniec starému systému obetovania zvierat za hriechy. Slovo „krv“ vo svojom zmysle sa v Biblii nachádza 99 krát.

Ľudia, ktorí verili poverám, pokladali číslo 13 za nešťastné alebo zlovestné. Možno to má určitý dôvod. Jedno z najpresvedčivejších dôkazov pôvodu tohto čísla sa dá nájsť odkrytím všetkých mien, ktorými sa označuje Satan. Drakon, v preklade Drak, má hodnotu 975 (13 x 75) a objavuje sa 13 krát. Peiradzon, čiže pokušiteľ, má hodnotu 1053 (13 x 81). Beliál, ktorý je zosobnením zla, má hodnotu 78 (13 x 6).

Anthropoktonos, v preklade „vrah“, má hodnotu 1820 (13 x 40). Ophis, alebo „had“, je 780 (13 x 60). Fráza, ktorú použil Duch Svätý – Ho kaloumenos diablos kai ho satanas, v preklade „nazvaný diablom a satanom“ – má hodnotu 2197 (13 x 13 x 13).

Tento článok je v podstate prílišné zjednodušenie práce Dr. Panina a ostatných, ktorí kráčali v jeho šľapajach. Práca Dr. Panina spočiatku zahŕňala okolo 40.000 strán materiálu, ktoré obsahovali milióny malých výpočtov. Zaplnilo to zväzky kníh.

Často pracoval až 18 hodín denne a objavoval túto rozsiahlu matematickú štruktúru. Skrátka, bola to náročná úloha. Dr. Panin povedal: „Keď som prvý krát urobil tento objav, skoro som spadol z nôh – bol som v tom istom stave ako náš kamarát Archimedes, ktorý, keď vyriešil veľký matematický problém vo vani, vybehol do ulice nahý a kričal – ‚Prišiel som na to!‘. Myslel som si, že ľudia budú tento nový objav prijímať s nadšením, ale zistil som, že ľudská prirodzenosť je stále rovnaká. Tak som ticho odišiel a robil svoju prácu sám.“

Hoci by sa zdalo, že jeho práca sa z populárnej literatúry vytratila, Dr. Panin dokončil niekoľko vynikajúcich prác. Zverejnil svoje dielo Štruktúra v Biblii („Numeric Greek New Testament“ a „Numeric English New Testament“).

Práce Ivana Panina sa mnohokrát predložili expertom. Dr. Panin v novembri 1899 vyzval deväť slávnych racionalistov a biblických kritikov prostredníctvom novín The New York Sun, aby verejne vyvrátili alebo vysvetlili niekoľko ním prezentovaných faktov. Štyria sa ospravedlnili spôsobom, ktorý bol neuspokojivý. Ostatní zostali ticho.

Dr. Panin publikoval svoju výzvu prostredníctvom známych novín po celom svete a žiadal, aby niekto prirodzeným spôsobom vysvetlil alebo vyvrátil tieto dôkazy a fakty. Nenašiel sa nikto.

(Tento príspevok som obdržal od Keitha Newmana.)

Meditácia – Ako meditovať

Napísal  
Zaradené pod DŽENTLMEN, Spiritualita

Meditácia je pre dušu rovnako prirodzená, ako dýchanie pre telo. Meditácia je starobylá duchovná disciplína a tvorí trvalú súčasť kresťanskej tradície. Je to jednoduchá cesta k nájdeniu pokoja vnútri každého človeka. Je to cesta k spojeniu s Duchom Krista.

✔ vyberte si tiché miesto

✔ pohodlne sa posaďte a udržujte vzpriamenú chrbticu

✔ zľahka zatvorte oči

✔ seďte čo najviac v kľude a bez pohybu

✔ zhlboka dýchajte, tak aby ste boli uvoľnení, ale zároveň bdelí

✔ pomaly, vnútorne, začnite hovoriť svoju mantru alebo modlitbu a načúvajte tomuto slovu, keď ho vyslovujete

✔ pokračujte zľahka, vytrvalo a verne v opakovaní tohto slova po celú dobu meditácie

✔ vráťte sa k svojmu slovu, akonáhle si uvedomíte, že ste ho prestali vyslovovať

✔ počas meditácie a každý nasledujúci deň opakujte rovnaké slovo

Nie je potrebné, aby ste svoju meditáciu hodnotili. Jej plody sa objavia vo vás, vo vašom živote a vo všetkých vašich vzťahoch k okoliu. Nestrácajte odvahu a nebuďte sklamaní z toho, keď zistíte, ako veľmi ste rozptýlení. Meditujeme práve preto, aby sme týmto rozptýlením predišli. A preto nie je potrebné, aby ste sa pokúšali potlačiť alebo snáď úplne zastrieť svoje myšlienky a obrazy. Proste ich nechajte prichádzať a odchádzať, ale svoju pozornosť sústreďte na mantru – teda na svoje modlitebné alebo posvätné slovo.

Slovo, alebo mantru, ktorú odporúčame, je MARANATHA.

Je to starobylá kresťanská modlitba pochádzajúca z aramejčiny, teda jazyka, ktorým hovoril Ježiš. Znamená „Pane, príď“, alebo tiež  „Pane náš, príď“, „Náš Pán je prítomný“. Opakujte toto slovo v štyroch rovnako dlhých slabikách, ma-ra-na-tha. Započúvajte sa do tohto slova, keď ho hovoríte, a obráťte k nemu všetku svoju pozornosť, ale nepremýšľajte o jeho význame. Rušivé myšlienky budú prichádzať a zase odchádzať, ale nijako sa ich nepokúšajte potlačiť alebo s nimi zápasiť. Jednoducho ich nechajte odísť. Keď zistíte, že ste opäť rozptýlení, alebo keď nejaká myšlienka alebo obraz zaujala vašu myseľ, jednoducho sa vo viere a láske vráťte k svojej mantre „ma-ra-na-tha“.

Meditujte dvakrát denne, skoro ráno a navečer.

Najvhodnejšia dĺžka meditácie je tridsať minút, ale môžete začať s dvadsiatimi minútami a postupne túto dobu predlžovať na dvadsať päť minút alebo celú pol hodinu. Buďte trpezliví, jednoduchí a neustávajte v praxi.

Meditácia je síce jednoduchá, ale vyžaduje disciplínu.

napísal Laurence Freeman, OSB – http://www.wccm.org/content/laurence-freeman-osb

P.S. „Keď sa náboženstvo obmedzí iba na vonkajšie a rituálne bohoslužobné úkony, stráca zmysel. Liturgia a rituály majú význam iba vtedy, keď sú inšpirované obrátením srdca. A práve o to sa snažíme, keď sa učíme byť tichší. V tichosti zrie vedomie, že sa Boh zjavil ľudstvu v Ježišovi a že sa Ježiš zjavuje nám, v našom srdci, svojim Duchom, ktorého poslal, aby prebýval v nás. Zmysel nášho života, rovnako ako zmysel liturgie sa nám odhaľuje, keď sme tomuto Duchu čo najplnšie otvorení.

Z vonkajšieho pohľadu sa môže meditácia javiť ako niečo statické, ako stav, v ktorom sa človek uzavrel vnímaniu. Avšak v reálnej skúšenosti má meditácia k statickému stavu veľmi ďaleko. Skôr ju možno chápať ako dynamické prebudenie sa k nášemu plnému potenciálu rastu. Touto plnosťou je rozširovanie nášho ducha v Ježišovej  láske. Uskutočňuje sa v prostote, detskej dôvere a úžase.

Nehľadáme žiadne zvláštne prežívania, či múdrosť. Nezaoberáme sa analýzou povrchných či vonkajších javov. To všetko je bezvýznamné v porovnaní s vedomím Ducha, ktorý v nás prebýva; toto vedomie pricháza, keď svoju myseľ odvrátime od vecí časných a pominuteľných a namiesto toho svoje srdce otvoríme tomu, čo trvá: Bohu a Božej láske ku každému z nás.

Je naprosto nevyhnutné, aby sme meditovali každý deň.

Meditácia  je pre dušu to isté, čím sú jedlo či vzduch pre telo. Musíme sa upokojiť a stíšiť, uschopniť sa pre videnie pravdy, ak máme žiť v Božom svetle.

Evanjelium nám znovu a znovu opakuje, že v našich srdciach svieti svetlo. To jediné, čo teda potrebujeme, je v pokore a láske sa tomuto svetlu otvoriť.“

John Main, “Make Nothing Happen,” WORD MADE FLESH, London: Darton, Longman, Todd, 1993 str. 20-21.

Meditácia – úvod

Napísal  
Zaradené pod DŽENTLMEN, Spiritualita

V článku Byť šťastný ako jeden z dôležitých krokov pri prežívaní šťastia bola spomenutá meditácia. Pretože ste prejavili celkom slušný záujem o túto problematiku – začneme sa meditáciou trochu viac zaoberať. Na začiatku vás chcem upozorniť na zopár dôležitých faktov:

… za posledné roky k nám „pricestovalo“ množstvo prúdov, zaručených techník, majstrov, guru…

…lekári meditáciu predpisujú pacientom ako spôsob ako si poradiť s bolesťou, srdcovými chorobami. depresiou…

…vedci „študujú“ jej účinky na mozog a imunitný systém…

… existujú tucty kníh, nahrávok, CD, či webových stránok o meditácii a meditačné kurzy sa organizujú v každom väčšom meste…

Neberiem nikomu slobodu pri výbere čohokoľvek, čo dnešný svet ponúka, avšak my sa budeme venovať kresťanskej meditácii, ktorá je v našich zemepisných šírkach prirodzene doma.

Mám na vás jednu otázku: „Čo vás napadne pri slove „meditácia“?“ Budhistický kláštor? Indický ašrám? Treba povedať, že mnohým z nás sa meditácia javí ako cudzorodý prvok, ktorý kresťanstvo „nepozná“, ale dnešný človek vyhľadáva?

Pripomeňme si pár historických faktov.

Meditácia je úzko previazaná s kresťanskou tradíciou prvého tisícročia. Len sme sa jej nevenovali, nevšímali si ju. Nebudeme analyzovať prečo, skôr sa ju snažme pochopiť a znovu objaviť.

Kresťanská meditácia nepochádza z Východu, ale doslova aj obrazne – z púšte. Púšť je biblickým symbolom pre odosobnenie sa od všetkého, čo človeka vzďaľuje od Boha.

V ranej cirkvi sa slovo „meditare“ vnímalo „nemyslieť analytickým spôsobom“, ale opakovať, „žuť“, „prevracať“ v srdci. Až neskôr v období scholastiky nadobudlo slovo meditácia viac intelektuálny zmysel: myslieť, analyzovať, premýšľať. A tak modlitba srdca uvoľnila cestu mentálnej modlitbe ako hlavnej podobe modlitby. A tu treba hľadať  príčinu toho, prečo sa postupne západná cirkev obmedzila iba na mentálnu modlitbu. Meditácia vo svojom pôvodnom význame nie je premýšľanie o Bohu, ale prebývanie v Božej prítomnosti.

Meditáciu môžeme vnímať ako „medicínu-liek“, kde „med“ znamená starostlivosť, alebo pozornosť. Meditácia je univerzálna spirituálna tradícia, múdrosť. Meditáciu môžeme jednoducho charakterizovať ako modlitbu srdca. A tak, ako bolo uvedené vyššie, ťažisko v nej sa presúva od myslenia – k srdcu, k Božej prítomnosti v nás.  Meditácia je kontemplatívny spôsob modlitby.

Stručne sa dá povedať, že podstatou meditácie je veta sv.apoštola Pavla z listu Galaťanom: „Nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus.“

V ďalšom pokračovaní si povieme pár jednoduchých pravidiel kresťanskej meditácie.

Život hoden záchrany

Napísal  
Zaradené pod Spiritualita

Jeden muž riskoval svoj život a plával cez nebezpečné vlny iba pre to, aby zachránil malého topiaceho sa chlapca.

Keď sa z tohto hrozného zážitku chlapec spamätal, svojmu záchrancovi povedal, „Ďakujem, že ste mi zachránili život.“

Tento muž sa pozrel chlapcovi do očí a odpovedal, „To je v poriadku, chlapče. Ži však ďalej tak, aby tvoj život aj bol hoden záchrany.“

Čo si po prečítaní tohto článku myslíte?
.
.
httpv://www.youtube.com/watch?v=8jP8CC2rKj4

Kedy ste boli najšťastnejší?

Napísal  
Zaradené pod VZŤAHY, MEDZIĽUDSKÉ, Spiritualita

Výkonnému riaditeľovi firmy Google, Ericovi Schmidtovi, raz položili takúto otázku: Kedy ste boli vo svojom živote našťastnejší?

Schmidtova odpoveď bola veľmi jednoduchá. Povedal „zajtra.“

Niektorí z nás žijú svoj život s presvedčením, že tie šťastnejšie dni už skončili. V dôsledku toho prichádzame o radosť zo života a častokrát zbytočne strácame čas premýšľaním nad minulosťou. Pokračovať v čítaní

Zvuky TICHA…

Práca Bernieho Krausa spočíva v tom, že počúva prírodu. Po 40 rokoch nahrávania zvukov prírody spozoroval istý znepokojujúci fakt – prírodný zvuk sveta postupne mizne. Zvuky vytvorené človekom prenikajú aj do najodľahlejších oblastí Zeme a Bernie tvrdí, že to postupne ničí celú našu ekológiu.

Zvuky jednotlivých druhov zvierat v prírode do seba navzájom nezasahujú a žiadne dva druhy nemajú v rámci akustického spektra rovnakú frekvenciu. Ak do týchto zvukov teda zasiahnú zvuky vyrobené človekom, určité druhy zvierat následne stratia schopnosť synchronizácie, komunikácie a nakoniec aj prežitia.

Keď som čítal o tomto „biofóne“, uvedomil som si, že ticho sa onedlho stane iba legendou. Mnohí moji priatelia sú znepokojení, ak prídu do mojej práce alebo domu a je tam ticho. Je to preto, lebo po 7 rokoch hrania s mojou kapelou dokážem ticho skutočne oceniť 🙂 Ľudstvo však denne vytvára nové stroje a zariadenia, ktoré zvyšujú hluk a odkláňajú ľudstvo od podstaty života. A nehovorím teraz iba o hlasnej hudbe, autách, lietadlách a iných strojoch. Hovorím o hluku všadeprítomných reklám a o rádiu a televízii v každej reštaurácii alebo na ulici.

Skúste dnes zvážiť redukciu svojho osobného hluku. Choďte na pol hodiny niekde von do lesa alebo poľa a skúste iba počúvať. Alebo vypnite všetky svoje prístroje ešte predtým, ako dnes pôjdete spať. Dovoľte prírode – alebo možno dokonca Bohu – k vám prehovoriť.

P.S. Pevne verím, že tento článok nečítate so sluchátkami na ušiach… 🙂

Milionár

Napísal  
Zaradené pod Spiritualita

Taj Chahal zvykol usporiadavať narodeninové oslavy vo veľkom štýle. Prenajímal limuzíny, aby vzal svojich priateľov do San Francisca. Letel do Las Vegas.

Na svoje 29. narodeniny – sa však Chahal rozhodol urobiť niečo iné: Usporiadal oslavu pre 300 bezdomovcov a chudobných. Oslavu so všetkým, čo k tomu patrí – s narodeninovou tortou a darčekmi pre každého.

Väčšina z nás považuje narodeniny za čas prijímania, nie dávania. Prečo potom tento človek oslavoval tie svoje dávaním jedla bezdomovcom? Pokračovať v čítaní

Tolerancia

Napísal  
Zaradené pod Spiritualita

Pred dvoma rokmi som pokračoval v mojom štúdiu psychológie. Študoval som diaľkovo, ale sem tam som musel ísť do Londýna alebo Paríža na prednášky. Bola to pre mňa úžasná škola, lebo každý večer spolu sme sa poďakovali za celý deň, ktorý sme spoločne prežili a za všetko, čo v živote máme.

Zaujímavé na tom je, že do školy chodilo 10 000 žiakov z rôznych krajín a rôzneho vierovyznania. Skoro všetci sa zúčastnia tejto poslednej hodiny a poďakujú svojím spôsobom, ako su zvyknutí. Niektorí sú ticho a meditujú, nietkorí sa nahlas modlia, niektorí spievajú, niektorí tancujú. Je to pre mňa pocit, ktorý neviem opísať.

Túto hodinu sme spoločne skončili naším vyhlásením, s ktorým každý človek podľa svojho vierovyznania súhlasil. Pokračovať v čítaní

Učenie

Napísal  
Zaradené pod Spiritualita

Môj kamarát miloval surfovanie. Pamätám si, ako sa rozveselil, keď vysvetľoval techniku surfovania, alebo si spomenul na nejakú dobrú vlnu. Počas 10-tich rokov surfoval skoro každý deň, keď boli na to dobré podmienky. Ako najmenší chlapec z dediny som mal príležitosť sedieť na pláži po škole a pozerať sa na to, ako tvrdo pracoval aby zvládol techniku prejazdu vlnou.

Každý víkend, keď mal trochu viac času mi ukazoval, na akej technike momentálne pracuje. Vysvetlil mi každý pohyb, balans, na čo musím čakať a sústrediť sa. Väčšinou som mu nerozumel a ani som tomu nepotreboval rozumieť. Stačilo mi vidieť, ako jeho oči žiarili, keď mi ukazoval niečo nové. Keď som videl úsmev na jeho tvári a štýl, ktorým ma zasväcoval do tajov surfovania som postupne pochopil, že to najdôležitejšie na tejto veci je – prekonať tie vlny vo svojej hlave. Toto poznanie pre mňa znamenalo viac, ako všetko ostatné. Pokračovať v čítaní